Når entreprenøren går konkurs

Hvad skal du som bygherre gøre, når en entreprenør på et bygge-/anlægsprojekt (eller andre leverandører, som laver fysiske arbejder for dig) går konkurs? Nogle gange har advarselslamperne blinket i noget tid, men alligevel kommer det næsten altid som en overraskelse, når meldingen om konkurs tikker ind. Vi har her samlet nogle tips og tricks samt gode råd til, hvordan vi i Cloverleaf Solutions griber det an, når vi fx laver nødberedskab for vores kunder.

Når entreprenøren går konkurs

Hvad skal du som bygherre gøre, når en entreprenør på et bygge-/anlægsprojekt (eller andre leverandører, som laver fysiske arbejder for dig) går konkurs? Nogle gange har advarselslamperne blinket i noget tid, men alligevel kommer det næsten altid som en overraskelse, når meldingen om konkurs tikker ind. Vi har her samlet nogle tips og tricks samt gode råd til, hvordan vi i Cloverleaf Solutions griber det an, når vi fx laver nødberedskab for vores kunder.
cloverleaf_homepage_section_#2_v2

1. Her-og-nu sikring af byggeplads og arbejder

Her og nu er det vigtigt at få sikret byggepladsen, og de arbejder, der er under udførelse:

 • Overvej om det er aktuelt at hyre et vagtselskab, til at holde vagt allerede fra første nat, så der ikke forsvinder materiel eller materialer. Dette er mere almindeligt, end de fleste tror. Hvis I vælger denne løsning, er det vigtigt at sikre, at vagten får klare instrukser om, hvem evt. besøgende på byggepladsen kan kontakte hos kunden for en afklaring om, hvordan de får deres materiel eller materialer. Husk, du langtfra er den eneste part i en konkurs. Situationen kan variere fra alvorlig til desperat for fx underleverandører. Der er måske opereret med lange/udsatte betalingsfrister, og nogen er måske selv i fare for konkurs. 
 • Få standset alle ubetalte fakturaer: Bogholderiet skal have besked om, at de skal standse alle betalinger til entreprenøren! (OBS der kan ligge godkendte betalinger i økonomisystemet, som også skal standses)
 • Få afklaret om der er arbejder, der skal færdiggøres eller på anden måde sikres, så de ikke forgår i den kommende ventetid.

2. Her-og-nu sikring af byggeplads og arbejder

Her og nu er det vigtigt at få sikret byggepladsen, og de arbejder, der er under udførelse:

 • Kontakt voldgiftnævnet for en hurtig syn- og skønsforretning, som vil udgøre den formelle stadeopgørelse i konkursboet
 • Tag også selv billeder og dokumentér så meget som muligt
 • Få igangsat indsamling af alle dokumenter og papirer på opgaven: Kontrakten, godkendelser, aftalte ekstraarbejder, mødereferater mv.
 • Skab overblik over alle betalte såvel som ubetalte fakturaer
 • Tag kontakt til kurator for konkursboet

3. Tag stilling til længerevarende sikring af byggepladser og arbejder

Samtidig med de første to trin, skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for en længerevarende sikring af byggepladser og arbejderne end den umiddelbare sikring:

 • Er der delarbejder, der decideret skal færdiggøres, fx fordi der er risiko for større skader ved vind og vejr. Det kan være værd at undersøge om, der er en underleverandør, der kan hyres til at færdiggøre arbejdet?
 • Er der delarbejder, der er specialiserede arbejder, og hvor det bedst kan betale sig at få en allerede eksisterende underleverandør til at færdiggøre arbejdet evt. til de allerede aftalte priser? Måske giver en færdiggørelse også en klarere grænseflade til en ny entreprenør, der skal ind og færdiggøre den samlede opgave. 
 • Lav en vurdering af, om der er ”kritiske” underleverandører, som selv er i en kritisk situation, måske som konsekvens af entreprenørens konkurs. Hvad vil det evt. have af konsekvenser på kort og lang sigt, hvis disse også går konkurs? Få lavet aftaler med dem i det omfang, det er nødvendigt, som tager højde for både kritikaliteten af deres arbejde, men hvor vilkår også tager højde for, at deres situation pludselig kan ændre sig.
 • Det bør også overvejes, om I skal overtage lejen på fx byggepladsen (skurby mv) eller særlige maskiner (fx kraner), da det kan koste mere at retablere begge dele end at bekoste lejen i den forlængede periode.
 • Det er vigtigt at have dokumentation for det udførte arbejde, når man henter en anden entreprenør ind og færdiggør arbejdet. Overvej derfor også her, om det er en god idé at få en underentreprenør til at lave dokumentationen eller færdiggøre dokumentationen mod betaling.

4. Forhandling vedr. udbetaling af bankgaranti

Bankgarantien: Kurator har ikke mandat til at forhandle med forsikringsselskabet eller banken om udbetalingen af bankgarantien, så I skal derfor være klar på at forhandle med garantistiller selv. Lidt gode råd i den forbindelse:

 • Tænk jeres argumentation grundigt igennem, så den er sammenhængende
 • Hav styr på hvad der står i aftalen: Garantien dækker kun det aftalte og afdæk dine rettigheder i henhold både kontrakt og garanti, for at maksimere udbetalingen fra garantien
 • Husk at garantistillers interesse er at betale så lidt som muligt
 • Søg gerne specialistbistand

5. Næste skridt

Hvordan kommer I videre? 

 • Undersøg, om der er andre entreprenører, der er interesseret i at overtage kontrakten – og på hvilke vilkår
 • Hvis I er offentlig ordregiver, skal der foretages en vurdering af, om Udbudslovens regler tillader en overdragelse
 • Læn dig ikke tilbage og forvent at kurator finder en løsning. Hvis I selv kan finde løsninger og præsentere ”færdige aftalepakker”, hvor kurator blot skal eksekvere, vil det sandsynligvis blive set positivt på. Alt andet lige reducerer det jo omkostninger og kompleksitet ved det samlede konkursbo.
 • Overvej en trepartsaftale, hvor kurator er den part, der overdrager kontrakten til en ny entreprenør
 • Stil evt. krav om en ny syn- og skønsforretning ved overdragelsen af kontrakten, der afdækker forskelle fra første syn og skøn. 
 • Overvej at stille krav i den nye kontrakt med en ny entreprenør om, at den nye entreprenør skal fortsætte med de (kritiske) underentreprenører, der var på pladsen i forvejen, så man minimerer tab af viden